Waturu Holding A/S har søgt om optagelse på Nasdaq First North

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Waturu Holding A/S ("Waturu" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, som Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Selskabsmeddelelse nr. 1-2019 Vejle, 26. april 2019

Waturu Holding A/S har søgt om optagelse på Nasdaq First North Denmark. Udbudsperioden løber fra den 29. april til 10. maj 2019, og udbudskursen er 6,875 kr. pr. aktie svarende til en markedsværdi før udbuddet på DKK 55 millioner. Udbuddet af nye aktier er på op til DKK 17,75 millioner, hvoraf der er fortegnet 72%, inden udbudsperioden åbner.

Waturu er en dansk Greentech virksomhed som baseret på flere års research og udvikling har udviklet en bæredygtig og intelligent vandteknologi med det overordnede mål at spare vand og energi, og reducere CO2.

Teknologien fungerer som en platformsteknologi og er derfor anvendelig inden for flere produktområder der benytter varmt eller renset vand. Hjemmesiden Waturu.dk indeholder eksempler på, hvordan teknologien kan anvendes i forskellige produkter.

Selskabets decentrale tank-løse vandvarmer, leverer øjeblikkeligt varmt bakteriefrit vand, med en energieffektivitet tæt på 100%, hvorved der kan spares op til 75% vand og op til 94% energi, sammenlignet med en fjernvarmeløsning med cirkulation. Selskabets vandvarmer er en “point-of-use” enhed, der opvarmer vandet direkte gennem overførsel af energi, ved tappestedet, hvorved det er muligt at eliminere det eksisterende cirkulationstab til varmt brugsvand.

Selskabets adm. direktør Toke Reedtz udtaler:

”Følgerne af stigende globale temperaturer er tydelige. Ekstremt vejr, eskalerende afsmeltning af polerne og stigende havtemperaturer har allerede betydelige menneskelige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser i form af tab af menneskeliv, klimaflygtninge og ødelagte værdier for milliarder af kroner. Jorden er udfordret af klimaændringer, og vi skal ændre retning ved at blive mere energieffektive og reducere udslippet af CO2, samt beskytte vores begrænsede vandressourcer. Vi skal gøre alt hvad der er muligt for at vende de negative indvirkninger på klimaet, hvis ikke for vores, så for de kommende generationers skyld.

En del af løsningen er ny grøn teknologi og det er her du finder vores firma – Waturu Holding A/S. Waturu er ikke blot endnu en app eller et it- system, der kan overvåge data. Vi udvikler klima teknologi, der kan gøre en forskel globalt. Vi sparer eksempelvis energi og vand med vores decentrale “tankløse” varmtvandsenhed. Teknologien muliggør også rensning og genbrug af spildevand i visse sammenhænge.

De fleste varmtvandsanlæg opvarmer vandet 24 timer i døgnet, selvom der ikke er forbrug i langt størstedelen af tiden, eksempelvis om natten. Det svarer til aldrig at slukke sin bil, og det er jo utænkeligt – men tænk engang? Det er præcis sådan de generelle varmtvandsanlæg fungerer. Hvorfor? Fordi de er baseret på gammel teknologi.

Vores vision er, at vi ikke længere bør varme og cirkulere vand i store bygninger, men i stedet opvarme vandet ved tappestedet. Vi lancerer en helt ny type teknologi, som er baseret på el, og som kan sænke vandforbruget med op til 75% og energiforbruget med op til 94%. Samtidig leveres bedre komfort i forhold til nuværende cirkulationsløsninger. Øjeblikkeligt varmt vand leveret med 99% energieffektivitet! Det er innovation, der er godt for klimaet og for dig som investor. Vi skal sikre overgangen til elektricitet i vores varmtvandsinfrastruktur. Dette er den kloge beslutning, da elektricitet allerede kan og vil være produceret lokalt i fremtiden og dermed sikre en 100% CO2 neutral, varmtvandsløsning.

Potentialet globalt for vores varmtvandsteknologi er ubegrænset. Forestil dig alle ejendomme - store som små. Herudover produkter med indbygget varmeteknologi (OEM-produkter), såsom opvaskemaskiner, vaskemaskiner, kaffemaskiner og mange andre specialiserede produkter, der opvarmer eller renser vand.

Vi har fra start haft et stærkt fokus på erhvervsejendomme og OEM- produkter. Vi ønsker at bygge det næste store danske industriselskab med lokal automatiseret produktion. Et firma, der kan understøtte det globale behov og efterspørgsel efter vand-og energibesparende produkter. Du kan kalde det “cleantech” eller “sustainable technology” eller alle de andre buzzwords. Men for os handler det om komponenter, der sammen skaber energieffektive og vandbesparende produkter i verdensklasse!”

Provenuet fra børsnoteringen er øremærket igangsætning af automatiseret dansk produktion, samt skalering af organisationen og produktudvikling, for at kunne imødekomme indgået distributionsaftale med Saint Gobain. Forventningen er et salg på 25.000 stk. i Danmark igennem VVS grossisten Brd. Dahl, over de kommende 3 år.

Det er selskabets ambition at blive en førende international producent af ny bæredygtig vandteknologi indenfor områderne, Varmt vand, Integrerede løsninger (OEM) og rensning af vand. Selskabet forventer at kunne realisere en omsætning på mere end DKK 100 millioner i 2023, fordelt på de tre forretningsområder. Provenuet er øremærket vækst og skal bruges til at etablere en dansk automatiseret produktion, øge selskabets investeringer i salg og markedsføring, styrke organisationen samt videreudvikle vandteknologien til andre OEM produkter.

Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøder

Virksomhedsbeskrivelse, tegningsblanket samt yderligere information er tilgængelig via selskabets hjemmeside waturu.dk. Virksomhedsbeskrivelsen er endvidere tilgængelig som et link i bunden af nærværende pressemeddelelse.

I samarbejde med Nordnet afholdes der et informationsmøde i København. For mere information se hjemmesiden waturu.dk, eller nordnet.dk.

Selskabet deltager i radioprogrammet ”Milionærklubben” på Radio 24/7, den 30. april 2019, kl. 9.00.

Der afholdes et live interview den 1. maj kl. 19.00, i samarbejde med Aktieporteføljen, hvor potentielle investorer har mulighed for at stille spørgsmål til administrerende direktør Toke Reedtz.

UDBUDDET I HOVEDTRÆK

l Det forventede bruttoprovenu er på DKK 16 – 17,75 mio. l Der udbydes alene nye aktier l Udbudskursen er DKK 6,875 svarende til en markedsværdi af Waturu før udbuddet på DKK 55 mio. l Udbudsperioden løber fra den 29. april til den 10. maj 2019 l Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 13. maj og første handelsdag ventes at være den 20. maj.

Detaljer om udbuddet og optagelsen til handel

Udbudsperiode: 29. april 2019 – 10. maj 2019.

Udbudskurs: DKK 6,875 pr. aktie a nominelt DKK 0,05.

Antal aktier inden udbuddet: 8.000.000 stk.

Markedsværdien: Baseret på udbudskursen er markedsværdien af Selskabet DKK 55 millioner kr. pr. datoen for virksomhedsbeskrivelsen.

Nye udbudte aktier: Udbuddet omfatter maksimalt 2.581.818 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 17,75 mio. Minimumsudbuddet er på 2.327.273 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 16 mio. Hvis der ikke findes investorer til minimumsudbuddet på 2.327.273 stk., vil udbuddet ikke blive gennemført.

Der er fortegnet 72% af det maksimale udbud på DKK 17,75 millioner, inden udbudsperioden åbner.

Eksisterende aktionærer: Ingen af de eksisterende aktionærer sælger aktier ved udbuddet, og de er alle underlagt lock-up for en periode på 12 måneder for 100% af deres nuværende aktier.

Afgivelse af tegningsordre: De nye aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut. Minimumstegning er 600 stk. aktier, svarende til DKK 4.125 pr. tegningsordre. Offentliggørelse af udbuddets resultat sker forventeligt den 13. maj 2019.

ISIN-kode og symbol: Selskabet har én aktieklasse. De nye aktier afregnes i en midlertidig ISIN DK0061134863 ved udbuddets gennemførelse. Når aktiekapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, vil de nye aktier blive udstedt og optaget til handel i den samme permanente ISIN kode som de eksisterende aktier. Den permanente ISIN kode for aktierne er DK0061134780 og aktierne er søgt optaget til handel under symbolet ”WATURU”. Optagelse til handel: De nye aktier og de eksisterende aktier er betinget godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark, under forudsætning af gennemførelse af udbuddet samt opfyldelse af Nasdaq First North Denmarks krav til aktionærspredning og Free Float. Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Denmark forventes at være den 20. maj 2019.

Placering: Västra Hammen Corporate Finance AB fungerer som Certified Adviser og Bookrunner i forbindelse med udbuddet og Danske Bank A/S fungerer som afviklingsagent.

Yderligere oplysninger: CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com.

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32, 1. th. 7100 Vejle www.waturu.com

Certified Adviser

Västra Hammen Corporate Finance AB Per Lönn, tlf. +46 40 200 255 Jungmansgatan 12 211 11 Malmö

Sweden www.vhcorp.se

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Waturu Holding A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, Waturu har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret og de nye aktier udbydes kun i Danmark. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Waturu vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Merete ReedtzComment